Haven neemt maatregelen om omgevingskwaliteit te verbeteren

Haven neemt maatregelen om omgevingskwaliteit te verbeteren

Nieuwe studies bieden inzicht in bronnen van geluidshinder

De Antwerpse haven neemt de bezorgdheden van haar omwonenden wat betreft geluidshinder ter harte. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, zette Port of Antwerp in samenwerking met de gemeente Beveren een geluidsstudie op. Met behulp van geluidsmeters bij buurtbewoners, metingen in de haven en een meting op een schip, werd het bureau De Fonseca aangesteld om te onderzoeken welke bronnen hinderlijk geluid kunnen veroorzaken. De resultaten tonen aan dat het geluid van bepaalde scheepsmotoren een aandeel heeft in de ervaren overlast, maar dat er daarnaast nog andere bronnen zijn, die verder onderzocht moeten worden.

Verkennend geluidsonderzoek

Naar aanleiding van meldingen over geluidsoverlast vanuit de zone Verrebroekdok, werd een onderzoek opgestart om de precieze geluidsbronnen te achterhalen. Zo plaatste de gemeente Beveren geluidsmeters bij buurtbewoners, waarna Port of Antwerp een geluidsdeskundige aanstelde om de resultaten te analyseren en metingen uit te voeren in de haven. Een aantal bedrijven en rederijen  toonden bereidheid om een meting op een van hun schepen uit te voeren.

Het onderzoek wees uit dat bepaalde scheepsmotoren of generatoren een aandeel hadden in de ervaren overlast, maar ook dat niet alle hinder tot schepen herleid kon worden. Er kon bijvoorbeeld niet altijd een rechtstreeks verband gelegd worden tussen het gemeten geluid en de schepen die in het Verrebroek- en het Doeldok bewogen of aangemeerd lagen.

Verdere stappen

Daarom is verder onderzoek dus aangewezen. Pas door alles helder in kaart te brengen, kunnen gepaste maatregelen genomen worden die de hinder voor de omgeving maximaal beperken. Op basis van het huidige rapport werd alvast bekeken welke haalbare oplossingen voor zeeschepen het meest efficiënt zijn om het geluidsniveau te laten dalen.

Annick De Ridder, Havenschepen: “Als havenbestuur werken we volop aan het evenwicht tussen een haven die duurzaam groeit en haar omgeving. Dit is niet altijd evident. Het is onze bedoeling om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt een vervolgonderzoek gepland naar mogelijke andere geluidsbronnen dan scheepsmotoren. Bovendien zal Port of Antwerp via verdere constructieve samenwerkingen met terminals en rederijen onderzoeken welk milderende maatregelen getroffen kunnen worden."
“Bij de oudere generatie schepen verwachten wij dat deze een grotere impact kunnen hebben. Deze gaan mettertijd door modernere en vooral geluidsarmere schepen vervangen worden. Bovendien zullen deze nieuwe schepen meer en meer uitgerust worden met batterijen (hybride systeem) of met een walstroomaansluiting, zodat zij in de toekomst tijdens hun verblijf aan de kaai geen behoefte meer hebben om generatoren te laten draaien voor hun stroomvoorziening aan boord. We gaan ook verder bekijken met de terminals of en hoe verdere investeringen in allerhande elektrische voertuigen, die minder geluid produceren tijdens de cargo operaties, mogelijk zijn”, verduidelijken de bedrijven Grimaldi en AET.
Marc Van de Vijver, Burgemeester van Beveren: “We volgen de situatie ter plekke permanent op, zodat er in de toekomst bijkomende maatregelen genomen kunnen worden die de leefbaarheid van de buurt verhogen en het geluidsniveau verder verlagen.”

Persvragen richt u aan:

Port of Antwerp persdienst

press@portofantwerp.com

+32 492 15 41 39

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen